Login Form

УМЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМОЦИИТЕ

Психологът по отношение на всяко отделно емоционално преживяване (гняв, депресия, тревожност и т.н.), консултантът би могъл да насочи клиента към откриване и осмисляне на конкретните мисловни предпоставки, които лежат в основата му на базата от знания за общите когнитивни дименсии. Така например проекцията на общите когнитивни дименсии по отношение на конкретните мисловни предпоставки при депресия са следните:

  • лични правила„Аз трябва да съм перфектен.”
  • възприятия на себе си и света – негативни заключения за себе си, блокиране на позитивната информация за себе си, а често и за другите
  • приписване на причинността за събитията – акцентиране на личната отговорност за негативните събития и приписване на причините за тях на стабилни (като интелект) и глобални (като съдба) фактори
  • прогнозиране на бъдещето – негативно прогнозиране на бъдещите събития. Клиентът може да бъде насочен към трансформиране на тези мисловни „слабости” (каквито са нереалистичните лични правила, например: „Аз трябва да съм перфектен.”) в мисловни умения (каквито са някои по-реалистични лични правила, например „Не е необходимо да съм перфектен, за да приема себе си.”)

Обучението на клиента може да продължи със заучаване от него на поведенчески умения, базирани на разширяване на знанията му за същността на депресията и връзката й с определено поведение, водещо до нейното поддържане. При даването на информация за депресията, като характеризираща се с чувство на самотност (следствие на по-малко социални контакти), ниска самооценка (следствие на по-малко реални постижения) и общо усещане за „безжизненост” (следствие на пасивност по отношение участието в различни видове дейност) клиентът сам или с помощта на консултанта може да стигне до следните изводи за промяна на поведението си, свързани със следните умения:

  • умения за създаване на взаимоотношения – иницииране на запознанство, себеразкриване по подходящ начин
  • умения за отстояване на себе си и собствените интереси
  • умения за участие в различни дейности – идентифициране на дейности, които са лично интересни на клиента, изготвяне на план за участие в тях.

Когнитивно-ориентираната терапия и консултация дават възможност на клиента да заучи определени психологически правила и техники, и самостоятелно в нетерапевтична обстановка да третира психичните си проблеми, фокусирайки се върху промяната на собствените мисловни модели. За разлика от когнитивно-ориентирната терапия и консултация, афективно-ориентирната не дава възможност на клиента за самостоятелно третиране на психологическите проблеми, доколкото самото боравене с емоциите и чувствата изисква създаване на определена интерперсонална ситуация на общуване. Това дава възможност за самостоятелно, от страна на клиента, управление на емоционалните преживявания на когнитивно равнище, чрез третиране на мислите и възприятията, обуславящи тези преживявания.

Може да се приеме, че пасивната форма на самосъзнание, при която индивидът „оставя събитията на естествения им развой”, за разлика от активната, при която индивидът се опитва да промени идентифицираните вътршни събития (чрез контрол, потискане, игнориране или трансформация) е по-ефективна.

От своя страна, активната формма, или още оценъчната, води до ангажиране и задържане на вниманието върху вътрешните събития, на базата на оценката за добро (при оценяване на мисъл или чувство като позитивни), съответно за лошо (при оценяване на мисъл или чувство като негативни). Трябва да се подчертае, че непрекъснатият процес на безоценъчно самонаблюдение довежда до безпрепятствено „изплуване” на потиснатия в подсъзнанието материал, а при включване на по-високите равнища на самосъзнанието, свързани с ново, по-широко разбиране, и до неговата спонтанна (неконтролирана от индивида) преработка и трансформация. В тази връзка уместно е да се отбележи, че развитието на самосъзнанието, базирано на умението за самонаблюдение, противодейства на реакцията на избягване (на негативни мисли или чувства), която придружава и поддържа патологията.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download