Login Form

ОБХВАТ НА БИЗНЕС КОНСУЛТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ

Консултиранедвустранен процес на търсене, предоставяне и получаване на помощ. Консултирането се разглежда още като процес, входа на който отделно лице или фирма подпомага клиента да достигне до желания резултат.

Бизнес консултирането се дефинира като: консултиране по въпроси, свързани със стопанско- финансовата дейност, стратегическото планиране, оптимизацията на общото функциониране на компанията, въвеждането и развитието на бизнеса, изследването и прогнозирането на пазарите и търсенето, движението на цените и др. Бизнес консултирането разглежда преимуществено въпроси, свързани с конкретна икономическа дейност (напр. финансова, маркетингова и др.) с цел оптимизиране на съответни показатели, определящи тази дейност.

Консултантът не отговаря за вземаните решения от страна на мениджърите на организацията, а само дава съвети и препоръки. В този смисъл се допуска, че консултант може да бъде лице, занимаващо се с разнообразна дейност. Бизнес консултирането може да се разглежда от една страна като професионална дейност, обезпечена с професионални знания и опит от страна на консултанта и от друга страна – като практическа помощ и съвети, подпомагащи ръководството на организацията при усъвършенстване на нейните управленски и икономически процеси.

Процесът на бизнес консултирането е последователност от действия, които консултантът провежда за разрешаване на конкретен проблем, за да се постигнат позитивни изменения в дейността на клиента и/или създаване на необходимите условия, при които клиентът би могъл да прави това самостоятелно. Респективно продукт на консултантската дейност се явява услугата, която консултантът оказва на клиента.

Консултантската услуга може да бъде съвет, препоръка, анализ, оценка, прогноза и др., получена в процеса на взаимодействие между консултанта и клиента. Консултантът се явява субект, а процесите, проблемите и особеностите в клиентската организация – обект на консултиране. Консултантът не реализира самата функция на управление, а предлага препоръки за нейното изпълнение. Има четири типа клиенти на консултантската организация:

  • контрактен (договорен) клиент – лице, което е ангажирано със съставянето на договора за консултантска услуга
  • контактен клиент лице за контакти, което отговаря пряко за контактите с консултанта, предоставя необходимата за проучване информация, получава отчетите в хода на осъществяването на проекта и др.
  • същински клиент лице, поръчител на консултантския проект, което може да не бъде включено пряко в процеса на консултиране, но е заинтересовано от качеството и резултатите от консултантската дейност
  • клиент изпълнител – лице, което е ангажирано с изпълнение на препоръките на консултанта (напр. с участие в изпълнението на препоръчителните действия; включване към провежданите обучителни семинари и др.)

Консултантите оказват професионална помощ на ръководството на компаниите. Те са „свързващо звено“ между теорията и практиката по икономика и управление.

3244dddf-79ea-4a06-b86e-e1a9cd4bee53

Консултантите предоставят професионални съвети. Те фокусират знанията, уменията и опита, които притежават върху конкретен специфичен проблем. Те са отговорни за качеството на предоставения съвет, но не и за непосредственото изпълнение на препоръките от страна на консултантската организация. Консултантите предоставят независими съвети.

При много от консултантските проекти се изисква да се обучи персоналът на организацията, за да може активно да участва при разработването на проекта, а в последствие и при обезпечаването и контролна неговото изпълнение.

Обект на изучаване е бизнес консултантската дейност и процесът на нейното протичане. Предмет на изучаване са не самите икономически процеси, а подходите и методите за внедряване на икономическите знания в практиките на стопанските организации.

 

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download