Login Form

Методи за изследване на интелекта

Определението за интелект може да се сведе до три вида:

 • способност за обучаване
 • способност за абстрактно мислене
 • способност за адаптиран

Интелектът представлява система от интелектуалните свойства на личността,обезпечаваща лекота и продуктивност при усвояването на знания.
Амтхауер създава и включва в своята методика 9 субекта за изучаване аспектите на интелекта:

 • логически подбор – насочен е към изследване на индуктивното мислене
 • установяване на общи черти – за изследване на способността за абстрахиране
 • определяне
 • тест за класификация за изследване на способностите за разсъждаване
 • задачи-изчисления за изучаване на аритметичните способности
 • тест за определяне рода на числата
 • тест „избор на фигури“ за пространствено изобразяване
 • тест-задачи с кубчета
 • тест-задачи за проверка на способността за съсредоточаване и за съхраняване на усвоеното в паметта

При разглеждане на проблема за методите на изследването на интелекта трябва да се има предвид,че в изследователската практика се използват както индивидуални,така и групови изследвания.
Разликата между груповите и индивидуални методи е в това,че при груповите,отделните задачи се разполагат във всеки тест. Задачите от всеки тип се предоставят на изследваните лица с нарастваща трудност в решаването на задачите. За ранните възрастови нива тестовете изискват зрителна проява… координация и способности да се разбира инструкцията как да се разместват кубчетата,да се подбират геометричните фигури,способности да се различават предмети с форма на картина,модели.
За високите нива се използват тестове с вербално съдържание-речникови тестове за установяване на аналогия,за завършване на изречения,за определяне на абстрактни понятия,за интерпретация на поговорки.Тестът за интелигентност се възприема като символ на интелекта на хората и се използва като показател на нивото му.

Има две причини за относителна стабилност на теста за интелигентност:

 • Стабилност на обкръжаващата среда. В много случаи децата остават в едно и също семейство.
 • Умения и навици, получени в ранните етапи на развитие не само се запазват, но и служат като предпоставка за следващо обучение.

Успешното разрешаване на проблема за същността на интелекта и неговото изследване би довело до прогрес в развитието на редица науки за човека и би имало неоценима практическа стойност за изследваното лице.

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

 • Download
 • Download