Login Form

БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ

Бизнес консултирането насочва вниманието към икономически и бизнес въпроси и се явява основна и съставна част на управленското консултиране.

Организацията на бизнес консултантската дейност е свързана с установяване на структурата и основните елементи на бизнес консултирането във времеви и пространствен аспект, в т.ч. класификация на консултантската дейност, организационни етапи на консултантския процес и извеждане на механизма, чрез който функционира. Централно място в организацията на бизнес консултантската дейност намира системата от взаимоотношения между участниците в консултантския процес, тяхната компетентност и мотивация за постигане на поставените цели.

Консултантската дейност като професия, етични норми, които се съблюдават в процеса на консултиране, неговата организация. Обект на изучаване е бизнес консултантската дейност и процесът на нейното протичане. Предмет на изучаване са не самите икономически процеси, а подходите и методите за внедряване на икономическите знания.

Всеки бизнес е система. Тази система функционира във външна за нея среда. Бизнес системата има множество елементи, които си взаимодействат по между си, а системата като цяло и част от нейните елементи си взаимодействат с външната среда. Чрез всички тези взаимодействия бизнес системата успява да реализира целите, които бизнеса в лицето на собствениците си поставят.

Основните двигатели на бизнес системата са собствениците и мениджърските екипи. Те определят целите на бизнеса и избират най-подходящата бизнес система (модел), чрез която да осъществят целите си.

Подготовка на бизнес планове

Ако имате нужда от дефиниция и формулировка на Вашите бизнес цели, как бихте могли да постигнете тези цели, каква е ситуацията на пазара и т.н. Ние ще Ви бъдем полезни с изработката и професионалното разписване на бизнес план за Вашата стартираща компания или нова инициатива като съберем и обобщим необходимата информация по нужния начин и в подходящия формат.

Бизнес анализи

За да бъдете успешни, когато стартирате нова инициатива, кампания или проект е необходимо да бъдат съобразени и отработени много подробности. Ние ще Ви бъдем полезни като разработим професионален бизнес анализ. Нека заедно дискутираме и обсъдим, коя от тях най-добре ще обслужи и отговори на Вашите нужди и ситуация.

Бизнес проучване

Ако имате нужда от информация, свързана с Вашия основен бизнес и поле на действие, ние можем да Ви предложим различни методи и подходи, отговарящи на нуждите Ви, за да съберем необходимата информация и да изработим успешен план за развитие и растеж.

Бизнес стратегия

Институционално стратегическо управление е процесът на определяне, оценка и въвеждане в изпълнение на решения, които засягат различни сфери на бизнеса, което дава възможност на една организация да дефинира дългосрочните си цели и прави възможно постигането им. Ние ще Ви бъдем полезни в процеса на формулиране на Вашата стратегия, нейното изпълнение и оценка.

Бизнес процеси

Бизнес процесите заемат все по-важно и по-важно място в една организация. Това е мястото, където става ясно и явно колко ефективна и заедно с това конкурентна е една организация. Съществуват различни помощни инструменти и методологии, които могат да помогнат за ре-дизайна и оптимизацията на Вашата работна верига. Могат да бъдат направени стрес-тестове, да бъдат проиграни различни сценарии, за да може да бъдат открити местата, където тази верига бива натоварена и неефективна и съответно да се намери възможност за оптимизация и подобрение на Вашите операции.

Човешки ресурси

Работейки в тясно сътрудничество с нашите партньори специалисти, които разполагат с дълъг списък от успешни проекти и инициативи в областта на човешките ресурси, ние ще Ви бъдем полезни в сферата на управлението на човешкия капитал – дефиниция на Вашата политика в областта, организиране на тренинги и обучения с цел подобряване на Вашия административен и оперативен капацитет, проверка на възможностите и продуктивността на Вашите служители и др.

Силно сме ангажирани да предоставяме на нашите клиенти най-добрите финансови и правни съвети, за да може тяхната дейност да се развива успешно. Обучението на персонала е инвестиция за развитие на бизнеса, която не е просто
необходима, а е задължителна в тази изключително динамична и бързо променяща се бизнес среда.

Стратегия и възможности за навлизане на пазара

Ако имате желание да влезете на пазара, ние можем да Ви бъдем полезни в областта на пазарните анализи, съществуващи пречки и препятствия, конкуренция, възможни канали за дистрибуция и подходи, намиране на правилния партньор, кредитен рейтинг на потенциални компании, с които желаете да работите и др.

Силата на човешкия капитал

Ако искате да подобрите своето конкурентно предимство на пазара, научете как да създадете ефективен и компетентен екип от подходящите хора. Ние постоянно се стремим да откриваме скрития потенциал в нашите клиенти, да разберем движещата сила на техния бъдещ успех и да подкрепим създаването на нови конкурентни предимства.

Разработваме както цялостни консултантски проекти, дефиниращи стратегията за развитие на компаниите, с които работим, така и оперативни проекти в следните области:

  • маркетингови инструменти и модели
  • търговска политика, план за търговската дейност, полагане на цели, търговски активности
  • управление на качеството на взаимоотношенията с клиенти
  • разработване на организационни структури
  • въвеждане на методики и процеси в управлението на човешките ресурси
  • изграждане на успешни мениджмънт компетенции и умения в членовете на управленския екип на компанията

Нашата цел е съвместната ни работа да помогне на компаниите да постигнат устойчиво подобряване на резултатите си. Обученията за мениджъри и търговските семинари, които провеждаме са практически насочени към повишаване на знанията, уменията и мотивацията на участниците в тях. От консултантските ни проекти и обучения за мениджъри и търговци клиентите ни получават повече отколкото очакват!

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download