Login Form

Психология

Диагностика – избор на методи за изследване на деца и ученици. Зависи от характера на изследването (констатиращо, експериментално):

  • Единично
  • Групово

 

Данни за клиента (за децата) – беседа, интервю, анкета или изучаване на документи

Математично-статистически методи – количествени, качествени

Ретродиагностика – изясняване на факти, особености, значими за цялостното изследване

Личностни особености – проективни и социометрични методи,въпросници,оценъчни скали, диаграми,разговори

Личностно образование, условия на социалната среда, живот и дейност на клиента (използвани социометрични, социологически, социално-психологически, педагогически и групови методи)

Подходи в диагностиката – гетеничен, систематичен, комплексен, диференциран, личностен, индивидуален

Принципи в диагностиката – физиолого-психологически, възрастово и полово съотвествие, системност, конкретност и обективност, сравняемост (в група), прогностичност

Фактически принцип – материали (тестове, анкети, рисунки, въпросници, проективни методики)

Математико-статистическа обработка на данните – количествена (логически анализ и синтез, проективни методи)

Обобщение на резултатите, свързани с целта на изследването, с критерии и показатели, с хипотеза на изследването.

Изводи – теоритични умозаключения

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

  • Download
  • Download