Login Form

АСТРОЛОГИЯ

Какво е астрологията?

В своята практика ние сме срещали случаи, когато лекари са лекували жени от безплодие, от което същите никога не са страдали. При анализ на хороскопа е било установено, че една от тях страда от заболяване на бъбреците и това се потвърди при по-нататъчното изследване. Всички жени са можели да имат деца, но проблемът е бил в това, че именно в Крим бременността за тях е била невъзможна или пък времето за бременност е трябвало да се случи в по-късна възраст. На всички е било предложено да изберат възможни временни места за местоживеене и на тези места са определени периодите на зачатие.

 

Днес имаме щастливи майки, които са заченали децата си в местата, определени от астролога, а бременността преминала спокойно в основните места за живеене в Крим. Това са примери от работата на професионални астролози в град Симферопол. Ние имаме много благодарности и от клиенти, на които беше разчетено (определено) благоприятно време за операция, бяха дадени указания за определено заболяване, получило своето потвърждение при съответното медицинско изследване. В никакъв случай не желаем да опорочим дейностите на лекарите. От грешки не е застрахован никой.  Напротив, ние се стремим към обединяване на нашите знания в името на благото на нашия народ и на хората от целия свят.

Научната астрология има много специфични направления:

 • Натална астрология – свързана е с раждането на физическо ниво и изучава всичко, свързано с човека
 • Мунданна (Всемирна) или Юдиална астрология – свързана е с предсказване на събития, които ще се случат в страната, в държавата
 • Медицинска астрология – има връзка с диагностиката, лечението, профилактиката, както на соматичните, така и на психичните заболявания
 • Метеорологична астрология – занимава се с предсказване на времето. Неин основател е немският учен Вилхелм Лайбниц.
 • Хорарна астрология – показва събития и условия, които се посочват от небесната карта в оня момент, когато за разглеждане пред астролога е поставен въпрос с особено важно за клиента значение. При това клиентът би желал да знае какъв ще е резултатът от дадена работа (предприятие) или събитие.
 • Кармична астрология – причинен хороскоп по отношение на рождената карта на човека. Той разкрива причините за възникване на определени проблеми: дългове, болести, а също така определя предназначението на човека, неговата мисия.0
 • Астрология на професиите – определяне на способностите и талантите на човека и възможностите за тяхната реализация.
 • Бизнес астрология – това е астрология на делото, на работата. Тази астрология помага да се определи: с какво да се занимава човек, какъв вид бизнес да избере, има ли той способности за самостоятелен бизнес.
 • Астрология на взаимоотношенията – това е астропсихология, разкриваща външната, поведенческата астрология на човека, обяснява същността на взаимоотношенията на партньорите в брака, в работата (каква е съвместимостта им).

Астрологичното прогнозиране на събитията е целта на всеки практикуващ астролог. Неговата главна задача е да съдейства за съзнателното ориентиране на клиента: да го подготви разумно и съзнателно да преживее всички възможни приближаващи се несгоди – било то нещастен случай или болест, или нещо друго, а също така да му помогне да върви към всичко хубаво и благоприятно, създавайки за това най-благоприятни условия.

Пътят, на който е застанал астрологът-практик и по който се движи напред в търсене на житейските истини, е безкраен, както е безкрайно и самото космическо пространство.

Професията на астролога е отговорна – той е експерт, консултант, съветник, в ръцете на когото се намира съдбата на неговия клиент. Ако в древните времена астролозите са обслужвали само царе, фараони и членове на техните семейства, то днес те обслужват и обикновения народ, помагайки му със съвет при неговите ежедневни проблеми и нужди.

Астрологията – това е вяра, която говори на езика на науката и това е наука, която само чрез вярата може да потвърди своите принципи (Буше-Леклерк).

Някои привърженици на астрологията изказват мнение, че планетите и звездите оказват въздействие върху хората чрез своите полета: комбинирайки се тези въздействия оказвайки и положително, и отрицателно влияние на формирането на личността и процесите на земята. Тук няма нищо окултно, всичко това може да се пресметне и даже да се предскаже. Да предположим, че Слънцето, Луната и планетите от слънчевата система оказват върху живите земни организми известно съществено влияние и че степента и качествата на това влияние се променят в зависимост от разположението на небесните тела. От всички видове физически взаимодействия сериозно може да се говори за гравитацията, останалите полета, потоци от частици и излъчването от звезди и планети около Земята са толкова слаби, че тяхната регистрация даже и с чувствителни съвременни прибори изисква немалки усилия.

Всяко излъчване трябва да отслабва пропорционално на квадрата на разстоянието от съответното светило, а приливното въздействие  – пропорционално на куба от разстоянието. Тогава въздействието на звездите може да се пренебрегне: даже от най-близката звезда то ще бъде 20 милиарда по-слабо, отколкото от Марс, а от Марс излъчването ще е няколко хиляди по-слабо, отколкото от Луната. От всички небесни тела на Слънчевата система само Слънцето и Луната наистина оказват върху Земята съществено влияние. Останалите планети оказват незначително влияние. Тези влияния обаче по брой са много. Електромагнитните и гравитационните полета наслагвайки се едно върху друго образуват т.нар. шум, който съпровожда всеки човек от зачатието му до смъртта и към който човек е приспособен и нивото, на който е относително постоянен. Ако се предположи, че има неизучени и малкоизвестни на науката взаимодействия между небесните тела и хората и че емпирическите данни за тези влияния е натрупала астрологията за много векове съществуване, то тогава наличието на такива влияния трябва да бъде потвърдено също така емпирично, да бъде показано, че резултатите от астрологичните извадки съответстват на действителността и че това са неслучайни съвпадения. Така че обосноваността на астрологията трябва да бъде потвърдена статистически. Обаче съществуващите изследвания показват произволност и необоснованост на астрологичните заключения. И така ако астрологията не може да се обоснове нито физически, нито статистически то, може би, все пак тя има отношение към науката, но към по фината, по-тънката – към психологията.

Действително астрологът, който беседва с клиента се явява и психолог, а сам клиентът предлагайки се на „хороскоп” и сравнява с другите самите астрологически описания. Астрологът Ръдиар пропагандира астропсихологията, която поставя акцент върху развитието на заложените в човека качества и сили. Ръдиар използва идеите на  Карл Юнг, който е предложил т.нар. принцип на синхонистичност. Грубо казано, съгласно този принцип, всички гадателни системи представляват символичен език на описание на развиващи се цялостни системи (на човека, на организацията, на страната и т.н.) и по някакъв начин работят в синхрон с тях, а как „работят” е неизвестно, тоест непосредствено влияние на небесните тела върху човека няма, но знаейки състоянието на слънчевата система в конкретен момент от времето, може да се разбере символичния смисъл на този момент и по-нататък да се приложи непосредствено към човека. Астрологията е най-удобната гадателна система, тъй като може да се узнае за положението на небесните тела в който и да е момент от времето. Обаче никакво обяснение на своите идеи Юнг не е дал. Той явно е възприел на вяра известния херметичен, окултен принцип „каквото е горе, такова е и долу”.

Ние виждаме как в последно време рязко нараства интереса към най-древната наука – астрологията. Астрономията и астрологията до 17 век са били считани за сестри. Клавдий Птоломей, Николай Коперник, Йохан Кеплер, Тихо де Браге и много други астрономи едновременно са били и известни астролози. В търсене на истината учените все повече се връщат към астрологията, към анализ на нейните основи и закономерности. Все повече учени дискутират ползата от астрологията като наука. Доктор Елсуърт Хантингстън, историк от Йелския университет, вече е доказал, кое има определена връзка между движението на планетите по небосклона и многочислените факти – последствия на земята. Доктор Брайан Такерман от Института за нови изследвания в Принстън (щат Ню Джърси) е провел анализ на редица ранни изчисления на вавилонските жреци – астролози, пределно точно съотнасяйки ги с фактите, потвърдени от историята. Глен Сиборг – председател на Комисията по атомна енергетика на САЩ отбелязва, че резултатите от тези изследвания на д-р Такерман могат да бъдат използвани за изучаване на анализа и прогнозирането на съвременните икономически цикли. В хода на изследователската работа на учените са били установени съвпадения между световни събития и математически разчетени цикли на небесните тела. Тези съвпадения са се виждали и между общия ход на живота на човека и положението на планетите при неговото раждане и те биха могли да бъдат установени по-отрано по математически път. От гледна точка на математиката астрологията се явява ТОЧНА наука и действителния успех на разчитането на картата на хороскопа напълно зависи от правилното пресмятане, изчисляване и съставянето на техническата документация, а също така и от способностите и уменията най-правилно да се оценят и анализират всички показатели, отразени в картата на хороскопа. В средата на 60-те години д-р Харлан Стетсон от Масачузетския технологичен институт е заявил: „Ако взаимовръзката между влиянието на космичните фактори и Земята не е просто съвпадение, то изследването им може да сложи начало на нови науки, които можем да считаме съвременна версия на средновековната астрология. С тяхна помощ ще бъде възможно да се предскаже развитието на икономически цикли и приближаване на земетресения, а също и много други явления на Земята”. В наше време научно беше обоснована връзката между космичните ритми и времето на Земята, земетресенията, наводненията, сушите, болестите и епидемиите, политическите и икономическите събития. Вече не е тайна, че космическото пространство на Вселената е запълнено с най-различни полета: електрични, магнитни и др., създавани в резултат на излъчването на всички космични тела на Вселената: планети, звезди, съзвездия, галактики. Електромагнитната и корпускуларната радиация на Слънцето създават известните магнитни бури и други феномени, както в атмосферата, така и в биосферата на Земята. И те доста бързо предизвикват нарастване на числото на авариите и катастрофите в транспорта, нещастните случаи в производството, смъртните случаи в болниците, усилват взривоопасността при конфликтите, при групите в обществото. В такива периоди се обострят хроничните заболявания, усилват се функционалните разстройства на нервно-психичната и сърдечно-съдовата система, нараства числото на инфарктите, мозъчните инсулти, променят се показателите на кръвта при болните и при здравите. Луната оказва най-пряко и сериозно въздействие на водния обмен не само в атмосферата на Земята, значително влияейки върху климатичните условия и на времето в частност, а също и върху организмите от растителен и животински произход. Съвкупността от всички космични влияния в момента на раждането на човека: наследственост и околна среда; климатични условия и много други фактори създават определени предпоставки за формиране у човека на неговата конституция; определя слабите места в организма му и предразположението към едни или други заболявания, към различни отличителни черти, свойства, качества и т.н. Именно съвкупността от тези влияния определя съдбата на всеки отделен индивид, на всяка държава. Научната астрология дава възможност не само да се види обективната картина на света във всяко направление, но и да се прогнозират различни произшествия и събития в живота и съдбата на човек или държава. В директорските съвети на крупните чужди фирми има длъжност астролог, разбира се, дипломиран. Той участва във всички заседания, дава съвети, препоръки и получава своя хонорар. Астролозите работят заедно с учени от други науки. Различни министерства, ведомства, статистически управления стават кабинети и за астролозите. Преди в съветските енциклопедии „астрологията” се описваше като буржоазна лъженаука. А в „Новата международна енциклопедия” на САЩ е казано, че „предсказанията на най-опитните астролози съвсем не са догадки без мисъл; те са изградени на трайни определения и установки, получени чрез наблюдения на феномени и чрез твърдите правила на интерпретацията”.

Всяка верига от събития може да бъде прекъсната или разрушена от свободната воля на човека. Предпазващата информация дава на човека право на избор, който може да доведе до спасение, а също и до гибел.

Например: Джон Кенеди е бил предупреден за възможност от нещастен случай по време на поредното пътуване. Но той е пренебрегнал това предсказание и изходът е известен на всички ни. Почти във  всеки вестник днес можем да видим прогноза на различни теми. Астрологични прогнози има в годишните календари по зодиакални знаци. Виждаме астролози и на телевизионния екран. Но, за съжаление, в пресата виждаме повече т.нар. „панаирна” астрология, която се използва като развлекателна програма за публиката и рядко виждаме грамотни прогнози на астролози, чиито изводи са основани на научната астрология. Пред 1961г. на конференция в Масачузетския университет проф. Роберт Бекер изнесе доклад за откриването на електромагнитно поле в организма на човека. Той доказва, че организмът на човека се състои от цяла електронна система и най-удивителното е, че електромагнитното поле на човека действа в точно съответствие с флуктуациите на електромагнитното поле на Земята, а Земята – в съответствие с въздействието върху нея на космическите фактори. Астрологът Волфганг Ангермайер, известен като бащата на „икономическата астрология” теоретично е обосновал, че конюнктурата на световния пазар е подложена на влиянието на транзитни планети по отношение към планетите в хороскопа на предприятието, корпорацията или града и държавата и това може да се предскаже и прогнозира десетки години напред. През 1978г. той организирал свое предприятие по тези методики и въпреки високите цени, той има огромна клиентела. Неговата популярност нарасна след предсказването на борсовия крах през 1987г. и икономическата криза през есента на 1989г.

През 1996г. в Германия се е състоял конгрес на психиатри и психоневролози от Европа. Ректорът на Санкт-Петербургската астрологична Академия Шестопалов изнася доклад: „Епилепсията и предразположеността към нея по данните на хороскопа”. Неговите пресказателни методики са получили световно признание. За него Академията на науките на СССР в книгата „Астрология на 20 век” пише, че подходът на Шестопалов към астрологията е като към точна наука. Той съвместно с учениците си, сега бакалаври и магистри в течение на 14г. заедно с лекарите е провел огромна изследователска работа.

В 1998г. лично от Шестопалов е била изведена основната формула на наркоманията. На него принадлежи авторството на болестите, формулите на психичните заболявания. Извеждането на формулите на заболяванията внесе неоценим принос в медицинската астрология. Тези методики позволяват по точно разчетения хороскоп на човека да се определи неговата предразположеност към заболявания, да се разчете времето за настъпване на заболяването и да имаме възможност своевременно да се приложат профилактични мерки за предотвратяване на заболяванията.

Нещо повече, астролозите-медиците, използвайки астрологията да имат допълнителната възможност по обективно, предвид обективните данни на клиента и медицинските изследвания да определят диагнозите и това да повиши точността на медицинските диагнози. Шестопалов е извел формулата на такова тежко и нелечимо заболяване като левкозата. И когато на един от лекарите е било предложено да вземе под наблюдение дете, което има в рождения си хороскоп формулата на даденото заболяване, в отговор е било заявено, че това е безсмислено, тъй като заболяването е неизлечимо. Няма да съдим лекаря и да му напомняме за клетвата на Хипократ. Проблемът не е само в това, че той не е възприел сериозно данните на астрологията, макар че постоянно се е ползвал от услугите на астролога и не  веднъж се е убеждавал в истинността на дадените му прогнози. Проблемът е в това, че той като лекар не търси пътища за своето усъвършенстване.

Астрологията – това е вяра, която говори на езика на науката, това е и наука, която не е в състояние с нищо, освен с вярата да потвърди своите принципи (Буше Леклерк). Някои привърженици на астрологията изказват мнение, че планетите и звездите оказват въздействие върху хората чрез своите полета; като се комбинират по различен начин тези въдействия оказват положително или отрицателно влияние върху формирането на личността и процесите на земята. Тук няма нищо окултно, всичко това може да се разчете и даже да се предскаже. Да предположим, че Слънцето, Луната и планетите от слънчевата система (оказват на живите земни организми известно съществено влияние и че степента и качеството на това влияние се променят в зависимост от разположението на небесните тела. От всички видове физически взаимодействия сериозно може да се говори само за гравитацията; останалите полета, потоците части и излъчването от звездите и планетите около Земята са толко слаби, че за тяхната регистрация даже най-чувствителните прибори се изискват немалки усилия. Което и да е излъчване трябва да отслабва пропорционално на квадрата на разстоянието от съответното светило, а приливното въздействие – пропорционално на куба от разстоянието. Тогава въздействието на звездите може да се пренебрегне; даже от най-близката звеzза то ще бъде 20 милиарда пъти по-слабо, отколкото от Марс, а от Марс няколко хиляди пъти по-слабо, отколкото от Луната. От всички небесни тела на Слънчевата система само Слънцето и Луната оказват съществено влияние върху Земята. Влиянието на останалите планети е съвсем незначително. При това такива влияния има безкрайно много.

Електромагнитните и гравитационните полета на планетите и звездите, наслагвайки се едни върху други образуват така наречения шум, който съпровожда човека от зачеването и до смъртта и към който човек е приспособен; нивото на този шум е относително постоянно. Никакъв механизъм или математически апарат за описване на въздействието на небесните тела, което би влияло съществено на новороденото, апологетите на научната астрология не могат да предложат. Най-често астролозите просто игнорират болшинството астрономически, физични, биологични и други научни данни известни досефа. Ако се предположи, че съществуват засега неизвестни на науката или малко изучени взаимодействия между небесните тела и хората и че емпиричните данни  за тези влияния е натрупала за много векове астрологията, то тогава наличието на такива влияния би трябвало да бъде потвърдено също емпирично, т.е трябва да се покаже, че резултатите от астрологичните извадки съответстват на действителността и че не са случайни съвпадения.Така че обосноваността на астрологията би могла да бъде потвърдена статистически. Обаче съществуващите изследвания показват произволност и необоснованост на астрологичните заключения. И така ако астрологията не може да бъде обоснована нито физически, нито статистически, то може би тя все пак има отношение към по-фината, по-тънката наука – към психологията?

И действително астрологът при беседа с клиента, се изявява като психолог. Известният астролог Радияр е станал пропагандатор на астропсихологията, акцентираща вниманието върху заложените в човека качества и потенциал. Радияр е използвал идеите на Карл Юнг, който пък е предложил принципа на синхронистичност. Според този принцип, всички гадателни системи представляват символичен език на описване на цялостни системи (човек, организация, страна и т.н.) и по някакъв начин „работят” в синхрон с тях, а как „работят” е неизвестно. Тоест непосредствено влияние на небесните тела върху човека няма, но знаейки състоянието на слънчевата система в конкретния момент, може да се разбере символичния смисъл на този момент и по-нататък да се приложи към човека (по силата на структурното подобие на цялостните обекти).

Download our Mobile App

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected hummer.

 • Download
 • Download